Den delen av båtens utvändiga skrov som ligger under vattenlinjen